එක් එක් කාණ්ඩයට අදාළ  භාණ්ඩ ප්‍රමාණය තෝරා Submit කරන්න
ஒவ்வொரு வகைக்கும் பொருத்தமான பொருட்களின் அளவைத் தேர்ந்தெடுத்து சமர்ப்பிக்கவும்
Please select the required quantity of each category and submit
OMS.png
OMS
Onesam.png
Onesam
Housing-10.png
Housing
Akekio.png
Akekio
speakers.png
Speakers
HANDFREE.png
Handsfree
Pen Drive & Memory Card.png
Pen & M card
CHARGER.png
Charger
Back cover.png
Back Covers
BATTERY.png
Battery
Jingle-13.png
Jingle Covers
Cable.png
Cable
Matte Tempered Glass.png
Matte TG
Full Tempered Glass.png
Full TG
100D Tempered Glass.png
100 D
18D Tempered Glass.png
18D
OG-14.png
OG TG
Tempered Glass.png
Tempered Glass